آمار عمومی - zeinalzadeh
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 3 ساعت و 59 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 15 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 15 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
معاونت بهداشتی 10
سایر 3
انتقادات و پیشنهادات 1
دانشکده تغذیه 1
دانشکده تغذیه 33.3333%
انتقادات و پیشنهادات 10.0000%
معاونت بهداشتی 6.8966%
سایر 2.3438%