آمار عمومی - p.abedi.moshaver
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 7روز، 4 ساعت و 10 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 1504 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 1253 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
سایر 633
پیام روز 300
ارتباطی 137
روحی روانی 124
داستان ها و نکات آموزنده 74
معرفی کتاب 69
عاطفی 40
شغلی 36
ازدواج 31
تحصیلی 25
ویروسها و آنتی ویروسها 100.0000%
ازدواج 100.0000%
تحصیلی 100.0000%
ارتباطی 100.0000%
عاطفی 100.0000%
شغلی 100.0000%
خانوادگی 100.0000%
پیام روز 99.6678%
روحی روانی 99.2000%
سایر 97.9876%