آمار عمومی - omid2000
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 1روز، 16 ساعت و 38 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 22 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 17 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
VPN 8
داستان ها و نکات آموزنده 4
انتقادات و پیشنهادات 3
بانک ها و سیستم بانکداری الکترونیک 2
سخت افزارها 2
امنیت 2
نکات و ترفندهای نرم افزارها 2
معرفی کتاب 1
رژیم های غذایی 1
امنیت 66.6667%
نکات و ترفندهای نرم افزارها 66.6667%
VPN 57.1429%
سخت افزارها 40.0000%
انتقادات و پیشنهادات 30.0000%
بانک ها و سیستم بانکداری الکترونیک 22.2222%
رژیم های غذایی 11.1111%
داستان ها و نکات آموزنده 2.9197%
معرفی کتاب 1.3514%