آمار عمومی - امیر رها
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 3 ساعت و 40 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 12 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 5 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
داستان ها و نکات آموزنده 11
معرفی کتاب 1
داستان ها و نکات آموزنده 8.0292%
معرفی کتاب 1.3514%