آمار عمومی - ebrahimzadeh
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 1 ساعت و 43 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 5 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 5 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
انتقادات و پیشنهادات 1
دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی اصفهان 1
دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی کشور 1
مشاوره درسی 1
مباحث مدیریتی 1
دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی کشور 100.0000%
مشاوره درسی 100.0000%
انتقادات و پیشنهادات 33.3333%
دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی اصفهان 16.6667%
مباحث مدیریتی 12.5000%