آمار عمومی - nikafraz
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 1 ساعت و 59 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 10 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 4 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
بانک ها و سیستم بانکداری الکترونیک 4
VPN 2
PTP 2
ADSL 1
نرم افزارها 1
ADSL 50.0000%
بانک ها و سیستم بانکداری الکترونیک 44.4444%
نرم افزارها 25.0000%
PTP 22.2222%
VPN 14.2857%