دیدن ارسال ها
صفحه: [1]
1  معاونت های دانشگاه / سایر / پاسخ : ثبت اطلاعات در سامانه سلامت ایرانیان در فریدن تا : مارس 01, 2012, 09:02:10 am
فریدن
ردیف   نام خانه بهداشت   نام بهورز
1   طرار                 بتول امیر خانی
2   معصوم اباد                لیلا سیاوشی - مرتضی سیاوشی
3   قره بلطاق                 مرتضی بهارلو - هاجر جنگروی
4   بتلیجه                زینب خلجی
5   چهلخانه                 فاطمه زالی - بتول امیر خانی - خرمعلی مهدی – صدیقه احمدی
6   قوهک                مریم فرقدان
7   هندوکش                 یداله خلجی- صفورا عیوضی
8   سینگرد                 پروین نعمت الهی
9   نسار                 لیلا محمدی – حسین انالوئی
 
2  معاونت های دانشگاه / سایر / ثبت اطلاعات در سامانه سلامت ایرانیان در فریدن : فبریه 28, 2012, 08:10:22 am
خانه بهداشت های فریدن که 100 درصد فرمهای سرشماری  را تا تاریخ 9/12/90 در برنامه سامانه سلامت ایرانیان وارد نمودند .
1- خانه بهداشت طرار                            نام بهورز : بتول امیر خانی
2- خانه بهداشت معصوم اباد                    نام بهورز : لیلا سیاوشی - مرتضی سیاوشی
3- خانه بهداشت قره بلطاق                     نام بهورز : مرتضی بهارلو - هاجر جنگروی
4- خانه بهداشت بتلیجه                         نام بهورز : زینب خلجی
5- خانه بهداشت چهلخانه            نام بهورز : فاطمه زالی - بتول امیر خانی - خرمعلی مهدی - حکیمه مهدی
3  معاونت های دانشگاه / سایر / پاسخ : فرمهای سرشماری : فبریه 28, 2012, 08:03:59 am
خانه بهداشت های فریدن که 100 درصد فرمهای سرشماری  را تا تاریخ 9/12/90 در برنامه سامانه سلامت ایرانیان وارد نمودند .
1- خانه بهداشت طرار                            نام بهورز : بتول امیر خانی
2- خانه بهداشت معصوم اباد                    نام بهورز : لیلا سیاوشی  مرتضی سیاوشی
3- خانه بهداشت قره بلطاق                     نام بهورز : مرتضی بهارلو - هاجر جنگروی
4- خانه بهداشت بتلیجه                         نام بهورز : زینب خلجی
5- خانه بهداشت چهلخانه            نام بهورز : فاطمه زالی - بتول امیر خانی - خرمعلی مهدی - حکیمه مهدی
4  معاونت های دانشگاه / سایر / فرمهای سرشماری : فبریه 21, 2012, 12:01:43 pm
اسامی خانه بهداشت های فریدن که صد درصد فرمهای سرشماری را در سامانه سلامت ثبت نمودند .

1- خانه بهداشت:  طرار                           نام بهورز : بتول امیر خانی

2- خانه بهداشت : معصوم اباد                  نام بهورز : لیلا سیاوشی ، مرتضی سیاوشی
5  معاونت های دانشگاه / سایر / سامانه سلامت : فبریه 01, 2012, 11:46:47 am
خانه بهداشت های تابعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن که 30 درصد از جمعیت تحت پوشش را در سامانه سلامت ایرانیان وارد نمودند.
- خانه بهداشت هندوکش
- خانه بهداشت قره بلطاق
- خانه بهداشت خویگان سفلی
- خانه بهداشت سفتجان
خانه بهداشت چهلخانه
صفحه: [1]