آمار عمومی - fda-esfandiary
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 3 ساعت و 9 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 34 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 18 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
گروه صنعت غلات 6
گروه صنعت روغن 5
گروه صنعت قند 5
گروه صنعت لبنیات 5
گروه صنعت کمپوت و کنسرو 5
گروه صنعت گوشت 3
شهدا 3
داستان ها و نکات آموزنده 2
گروه صنعت روغن 100.0000%
گروه صنعت قند 100.0000%
گروه صنعت لبنیات 100.0000%
گروه صنعت غلات 100.0000%
گروه صنعت گوشت 100.0000%
گروه صنعت کمپوت و کنسرو 100.0000%
شهدا 21.4286%
داستان ها و نکات آموزنده 1.4599%